Tala som en karl – i EU

Svenska kvinnor i Europaparlamentet har tagit steget in i en manligt präglad organisation.

Många anser att de måste anpassa sig till männens sätt att tänka för att kunna få inflytande.

Somliga kvinnor upplever till och med att det är bättre att ha en mörkare röst.

-Det finns en enkel grundregel. En kvinna får aldrig gå upp i falsett.

- Tilltron till en kvinna med högt röstläge blir väldigt liten. Den som dämpar sig och lägger ner sin röst får större respekt.

DET VAR en av åsikterna från sex svenska kvinnor som är ledamöter i Europaparlamentet.

Mona Lundberg och Gordana Mihai gjorde intervjuer med sex kvinnliga politiker som sitter i Europaparlamentet i en C/D-uppsats i ämnet sociologi vid Luleå tekniska universitet.

De ville undersöka om kvinnorna tycker att de kan påverka besluten i Europaparlamentet.

-Bland EUs institutioner är det i parlamentet som de flesta kvinnorna finns. En tredjedel av ledamöterna i Europaparlamentet är kvinnor.

-Samtidigt är Europaparlamentet en av de institutioner inom EU som har minst makt, säger Gordana Mihai.

ALLA SEX kvinnliga europaparlamentariker som intervjuats har en gedigen politisk bakgrund. De är uppvuxna i hem där politiken varit levande och de började själva engagera sig politiskt redan som unga.

-De flesta kvinnorna har varit politiskt aktiva i kommunalpolitik, landstingspolitik eller i riksdagen, säger Mona Lundberg.

-Att söka sig ut på en internationell arena har varit en naturlig utmaning för dem, säger Gordana Mihai.

Tre av de intervjuade kvinnorna är socialdemokrater, tre är moderater.

Mona Lundberg och Gordana Mihai noterade att socialdemokrater och moderater har olika uppfattningar om hur jämställdhetspolitik ska drivas.

De moderata kvinnorna anser att jämställdhetspolitik hör hemma på ett nationellt plan. De socialdemokratiska kvinnorna tycker att jämställdhetspolitiken ska genomsyra allt, även den internationella nivån.

-De socialdemokratiska kvinnorna tycks kräva en smärre revolution. De anser att jämställdhet måste genomsyra hela samhället för att en förändring ska vara möjlig.

-De moderata kvinnorna betraktar i högre grad jämställdheten som ett individuellt projekt utifrån människors kompetens, utbildning och förmåga, säger Mona Lundberg.

MODERATA KVINNOR och socialdemokratiska kvinnor har också olika åsikter om könskvotering.

Även om socialdemokratiska kvinnor anser att könskvotering inte är helt rättvist ser de kvotering som ett nödvändigt verktyg för att med tiden få rättvisa i politiken.

De moderata kvinnorna anser i stället att utbildning och kompetens ska vara avgörande.

-Alla kvinnor vill uppnå jämställdhet det är bara deras metoder som skiljer sig åt, säger Mona Lundberg.

Undersökningen visar att även om de svenska kvinnorna i Europaparlamentet kommit långt i sina politiska karriärer så tvingas de driva sitt politiska arbete inom befintliga ramar.

Det vill säga i en verklighet där ett manligt tänkesätt är normen.

MEN MODERATA och socialdemokratiska kvinnor har olika åsikter om sina möjligheter att påverka.

De moderata kvinnorna upplever sig mer jämställda än de socialdemokratiska.

Vissa anser det vara lättare att vara kvinna i Europaparlamentet än i den svenska riksdagen.

Kvinnor i den svenska politiken anses bara få vara avbytare som främst lyfts fram när det blir dags för fotografering.

Alla svenska kvinnor i Europaparlamentet tycker att bästa möjligheten att påverka finns i utskotten. Allra bäst är det att sitta ordförande i ett utskott.

Mona Lundberg och Gordana Mihai har fått anledning att föra många diskussioner kring teorier om jämställdhet i samband med sin undersökning.

De konstaterar att politik och demokrati beskrivs neutralt men att kvinnor ofta beskrivs som avvikare; det talas om kvinnliga politiker, kvinnoorganisationer, kvinnofrågor, kvinnorepresentation.

Men det talas inte om manliga politiker, mansfrågor, mansorganisationer, mansrepresentation.

KVINNOR SOM arbetar politiskt hamnar mellan två olika krav – de ska vara både olika och lika.

Å ena sidan anses det viktigt att kvinnor finns med i politiken för att få ett kvinnligt perspektiv.

Men när kvinnor väl fått plats måste de anpassa sig till en manlig norm för att inte betraktas som obekväma.

Först framhävs kvinnors olikhet, sedan ska olikheten omformas till likhet och en neutral hållning.

De intervjuade kvinnliga politikerna anser att de måste anpassa sig, tala och framföra åsikter på ett sätt som är gängse i parlamentet; att de måste ta för sig mer och agera på ett mer manligt sätt för att märkas.

Somliga anser rentav att kvinnor med gälla röster bör gå till talpedagog för att lyckas få ett annat tonläge på sina röster.

Flera kvinnor betonar att ett starkt stöd från familjen är förutsättningen för deras arbete i Europaparlamentet.

-Men flera kvinnor lever också ensamma för att de anser att det inte går att förena karriär och yrkesliv med familj, säger Gordana Mihai.

MONA LUNDBERG och Gordana Mihai tror att kvinnorna i parlamentet medvetet eller omedvetet anpassar sig till det manliga tänkande som genomsyrar arbetet.

-Kvinnor kommer in i parlamentet med sitt kvinnliga perspektiv. Jag tror att de har med sig sitt kvinnliga perspektiv även om de anpassar sig till de manliga strukturerna, säger Mona Lundberg.

-Jag tor att vissa tappar bort sitt kvinnliga perspektiv för att de anpassar sig till den manliga strukturen, säger Gordana Mihai.

Deras slutsats av undersökningen är att det är männen som dominerar politiken i Europaparlamentet.

-Kvinnorna i Europaparlamentet har nått ekonomiskt oberoende och fått förverkliga sig själva. De tycker att arbetet är givande, att de kan styra arbete, arbetstider och att de får träffa många människor.

-Men frågan är om kvinnorna får delta fullt ut på den politiska arenan eller om de bara får vara med på ett hörn. Det tycks vara mannen som betraktas som norm, säger Gordana Mihai.

Några tankar från svenska kvinnliga politiker om sitt arbete i Europaparlamentet.

”Att komma hit är som att ta ett steg tillbaka” Socialdemokrat

”Det går inte att säga att vi bemöts olika på grund av kön. Det handlar bara om att vara påläst och driva igenom vettiga frågor. Kompetens och utbildning är utslagsgivande här. Inte kön.” Moderat

”Det är för mycket av gammeldags manligt tänkande som dominerar här.” Socialdemokrat

”Det är gamla strukturer som styr och de består ju av män. Men jag kan ändå inte säga att det är total dominans av män. De kvinnor som är väldigt duktiga kommer fram och syns.” Moderat

”När kandidater väljs är det vanligtvis män som utser män; en lång rad av män står i kö för att komma in i organisationen; men inte många kvinnor.” Moderat

”Parlamentet har fått ett allt större ansvar för miljöfrågor. Då känns det verkligen som att jag är med. Jag ska diskutera med andra och övertyga dem om att det är farligt. Men sedan finns det mängder med frågor där vi är fullständigt handlingslösa, där vi inte har något att säga till om.” Socialdemokrat

”En grundförutsättning är att jag har en familj som vill leva på det här sättet. Om jag inte haft det hade det aldrig gått.” Socialdemokrat

”Stödet är avgörande. Därför är många kvinnliga politiker ensamstående.” Socialdemokrat

”Jag blev riksdagsledamot för att jag hade stöd från mitt kvinnodistrikt, från de socialdemokratiska kvinnorna.” Socialdemokrat

”I Sveriges riksdag börjar kvinnoperspektivet tas in i allt. Här i Europaparlamentet har vi ett speciellt kvinnoutskott som tittar på valfria frågor ur ett kvinnoperspektiv. Jag hoppas att det är en övergående process. Kvinnoperspektivet ska finnas med naturligt, överallt. ” Socialdemokrat

”Jämställdhetsfrågor hör hemma på ett nationellt plan, inte inom EU. Det finns en risk för att man arbetar med frågor utan att ha kompetens. Jämställdhet är inte ett politiskt område inom EU.” Moderat

”Det svenska kvoteringstänkandet har inte fört något gott med sig. Det har bara missgynnat kvinnornas position i Sverige.” Moderat

”Kvotering är ett sätt att ge både män och kvinnor möjligheten att bli valda. Kvotering är ett verktyg. Det är klart att jag önskar att vi kommer i en situation så att vi inte behöver det. Men varvade listor hjälper.” Socialdemokrat

”Det finns skillnader mellan manligt och kvinnligt. Ibland kan människors beteende krocka. Europaparlamentet består till övervägande del av män men det är en kreativ miljö som gör att kvinnor kan tas tillvara och trivas.” Moderat

”Jag kommer bäst till tals i den egna partigruppen och i direkta möten med kommissionärer eller högre tjänstemän.” Moderat

© Helena Viita

Publicerad

17 januari 2004

NSD