Skotrar, fritidsbåtar, miljö

Urban  Eklund tycker att debatten om snöskotrar är en viktig politisk fråga.

Men han vill också rikta ljuset mot fritidsbåtarna.

-Det finns en opinion för skarpare restriktioner vad gäller skotrar. Men kanske skadar fritidsbåtarna våra gemensamma resurser lika mycket.

Urban Eklund bor i Öjebyn och har ett stort motorintresse. Han kör skoter, motorcykel men även båt.

När han avslutade sin utbildning till fil mag vid Luleå tekniska universitet valde han därför att göra sin D-uppsats i statsvetenskap om snöskotrar och fritidsbåtar.

Han är i gott sällskap med sitt intresse för skoter och båt.

Sverige beräknas ha över en miljon fritidsbåtar och de många entusiasterna beskrivs ibland som en folkrörelse.

Antalet registrerade skotrar är drygt 200 000 och skoteråkarna uppskattas till 300 000.

-Vid den är tiden på året brukar snöskoterdebatten bli aktuell. Det skapas svarta rubriker i medierna på grund av olyckor eller för att det körts skoter i onyktert tillstånd. Då talas det ofta om att införa hårdare restriktioner för snöskotertrafiken.

-Kanske är debatten befogad på grund av olycksstatistiken. Samtidigt är det intressant att jämföra snöskotrar och fritidsbåtar.

Urban Eklund utgår från vår gemensamma natur och miljö när han granskar skotrar och motordrivna båtar.

Det finns olika slag av gemensamma resurser.

Skogar och sjöar är exempel på naturliga resurser.

Internet är exempel på artificiella gemensamma resurser.

Från de naturliga gemensamma resurserna kan vi hämta timmer eller fisk.

Från Internet hämtar vi information.

Men gemensamma resurser påverkas på olika sätt när människor använder dem.

-Om en fiskare fångar ett ton fisk innebär det att andras tillgång till fisket minskar men om en person hämtar information från Internet så minskar det inte andras tillgång till information.

Urban Eklund konstaterar att både skotrar och fritidsbåtar gör intrång – eller beskattar – allas gemensamma resurs – naturen och miljön.

Två begrepp brukar användas för att beskriva de problem som uppstår på grund av allas lika rätt till naturen: Allmänningarnas tragedi eller fångarnas dilemma.

Med det avses att alla bara tänker på sina egna intressen och utnyttjar de gemensamma resurserna maximalt så att alla drabbas i slutänden.

När människor inte lyckas kommunicera med varandra eller skapa gemensamma regler kan resultatet bli att de överutnyttjar de gemensamma resurserna och skadar varandras intressen.

-Jag har velat undersöka vilka resurser som står på spel i naturen när det handlar om snöskotrar och fritidsbåtar, säger Urban Eklund.

Han konstaterar att både fritidsbåtar och skotrar skapar problem i form av avgasutsläpp och buller.

-Både skotrar och båtar drivs i hög utsträckning av tvåtaktsbaserade motorer som ger utstläpp av kolväten och kolmonoxid. I det fallet skapar de likartade problem för de gemensamma resurserna, säger han.

Både skotrar och båtar kan också upplevas som en störande inskränkning för de som vill njuta av naturens tystnad och friska luft.

-Det har ägnats stort utrymme åt snöskotern i olika offentliga utredningar. Utredningarna har uppmärksammat luftföroreningar, slitage på vegetation och att djur och natur störs.

-Skoterkörningen anses också kollidera med skogsbruk, jordbruk och rennäring. Till det kommer olyckorna och att människor kör onyktra. Även skidturister kan känna sig störda.

Urban Eklund påpekar att även fritidsbåtarna påverkar vår gemensamma natur och miljö på olika sätt.

Yrkesfiskare, turistnäring, kanotpaddlare, fågelskådare, marinbiologer och naturvårdare kan känna sig störda och drabbade.

-Båtägarna färdas i känsliga kust-och sjöområden under en tid på året när naturen är särskilt känslig. När en snöskoter kört syns spåren tydligt och det går att bedöma skadorna. Det syns om en skoter kört över en tallplanta.

-För fritidsbåtar blir det inga sådana påtagliga spår. Men båtarna kan bidra till att fisk och fåglar störs på längre sikt.

Urban Eklund anser alltså att både skotrar och fritidsbåtar påverkar vår gemensamma natur och miljö.

-Både lagen om terrängkörning och sjötrafiklagen vill värna allmänna intressen och gemensamma resurser. Men kraven skiljer sig åt för skoterförare och båtförare.

& För skoterföraren ställs samma nykterhetskrav som för en bilförare – högst 0,2 promille. Även påföljderna är desamma – indraget körkort och möjligt fängelsestraff.

& För båtföraren tillåts upp till 1 promilles alkoholhalt vilket då betraktas som grov onykterhet.

& För skoterföraren krävs antingen körkort för bil/traktor eller förarbevis.

& För båtföraren är åldersgränsen 15 år för att få köra registrerad motorbåt. Åldergränsen 18 och skepparexamen kan bli aktuell för större båtar beroende på båtens användning.

& För skoterföraren är registrering obligatorisk för båtägare är den frivillig.

-Det är underligt att lagstiftningen är strängare för skoterförare. Snöskotrar och motordrivna båtar skapar ju liknande problem för våra gemensamma resurser. Att ha strängare restriktioner bara för skotern är ingen bra lösning om vi vill värna de gemensamma resurserna, säger Urban Eklund.

© Helena Viita

Publicerad

13 mars 2004

NSD

En reaktion på “Skotrar, fritidsbåtar, miljö

  1. Pingback: Viita skribent-journalist » Blog Archive » Om skotrar, fritidsbåtar…..